top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

ֿתנאי שימוש

עדכון אחרון: 30.5.2022

 1. מבוא

  1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

  3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל מגדר שהוא.

  4. הגדרות

   1. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.

   2. "החברה" – Fitsoo LLC (הרשומה במדינת קולורדו)

   3. "האפליקציה" או "המערכת" – אפליקציה לשימוש בטלפונים חכמים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד או אייפון, ובה תכנים בחינם ותכנים בתשלום, מתחום הכושר הגופני, wellness ותזונה.

   4. "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו באפליקציה. למען הסר ספק, על אף שממשק המשתמש של האפליקציה מנוסח בלשון נקבה, ובאופן כללי קהל היעד שלה הנו נשים, כל אדם מכל מגדר רשאי לעשות שימוש באפליקציה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו.

  5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באפליקציה.

  6. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי הסכם זה וקבלתם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באפליקציה או בחלק ממנה.

  7. תנאי הסכם זה נכונים לכל שימוש באפליקציה.

  8. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, ולמדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמופיעים באפליקציה, והם באים להוסיף עליהם.

 2. תנאי שימוש

  1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה:

   1. סריקה או שימוש באפליקציה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers או קבצים המכילים קוד זדוני וכדומה.

   2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

   3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

   4. ביצוע פעולה בעיצוב האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.

   5. התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, כלפי משתמשים אחרים באפליקציה או כלפי נותני השירותים המסופקים באמצעותה.

  2. חלק מהתכנים במסגרת האפליקציה יותנו ברישום ובתשלום דמי מנוי חודשי, בהתאם למפורט באפליקציה.

  3. החברה לא תיתן שירות אימון אישי במסגרת האפליקציה, אלא צפייה בסרטוני אימון גופני וכן המלצות אימון והצעת תפריט בלבד המתבססות על נתונים כלליים שמזין המשתמש.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות:

   1. לעדכן את תעריפי השירותים ו/או התכנים ו/או את מרכיבי התכנים באפליקציה מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

   2. לסרב לרישומו של משתמש לאפליקציה, או להפסיק את השירות עבורו, על פי שיקול דעתה ומבלי שיש עליה חובה לנמק את סירובה.

   3. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או מכל סיבה אחרת; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

   4. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או כל דין.

   5. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאפליקציה – מכתובות או מאתרים אשר עלולים לגרום נזק לחברה או שירותיה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 3. חשבון משתמש

  1. הגישה לתכנים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאפליקציה, מסר את פרטי התשלום ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

  2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

   1. חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון. צפיה בחלק מתכני האפליקציה כפופה לרכישת מנוי פרימיום הכוללת מסירת פרטי תשלום בפורמט הנדרש באפליקציה.

   2. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

   3. אסור ליצור חשבון עבור משתמש אשר הוא, או אדם המוסמך מטעמו, אינו נוכח מול צג הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

 1. ההוראות הבאות, בקשר עם ביטול השירות, יהוו את מדיניות החברה בקשר לביטול עסקה, ויחולו במקרה שיבחר המשתמש להפסיק את השירותים:

  1. המשתמש רשאי לבטל את השירות בכל עת, באמצעות הגדרות חשבון המשתמש ב- Apple וב- Google Play.

  2. ביטול השירות ייכנס לתוקף במועד התשלום הבא, כלומר הגישה לאפליקציה תתאפשר, בהתאם לתנאי המסלול שנבחר, עד לתום תקופת החיוב, ובסיומו תיחסם הגישה ויופסק החיוב התקופתי. לאחר כניסת ביטול השירות לתוקף, המידע השמור בשרתי החברה יישמר וניתן יהיה לצפות בו, אך המידע לא יעודכן, וחשבון המשתמש ינותק באופן מיידי מהאפליקציה, באופן בו לא יהיה המשתמש יכול להתחבר לאפליקציה וממילא לצפות בתכנים, מלבד תכנים חינמיים הפתוחים לכלל הציבור.

  3. לאחר הפסקת השירותים עבור משתמש, תחדל החברה לחייב את המשתמש בתום תקופת החיוב  שבגינה שילם המשתמש - חודש, רבעון או שנה, בהתאם למסלול שבחר המשתמש. למען הסר ספק, מרגע שהתחילה תקופת חיוב, לא יוחזר התשלום עבור אותה תקופה.

  4. יובהר, כי האחריות לביטול השירותים, לרבות ביטול התשלום בחנות האפליקציות, הנה של המשתמש בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות במקרה של טענה לחיוב יתר עקב אי ביטול במועד.

 2. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, לרבות אך לא רק, באמצעות תוכנות בלתי מורשות, כגון תוכנות רוגלה או נוזקה, העלולות לחדור באמצעות קבצים שיועלו על ידי משתמשים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

 3. בעת יצירת חשבון משתמש, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל או מסרון (הודעת SMS) המכילים קוד כניסה זמני לצורך אימות פרטיו.

 4. המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לקוד הכניסה הזמני אשר ישמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי המערכת המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמה"):

  1. הסיסמה היא אישית, אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

  2. מומלץ להחליף את הסיסמא מפעם לפעם.

  3. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

 1. משלוח הודעות וקבלת הודעות פרסומת

מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף אליו, המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו או למספר הטלפון שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, הודעת אימות, מענה לפניות של המשתמש, עדכונים, מהדורות דואר אלקטרוני הקשורות לשירותי המערכת (newsletter) וכן הודעות פרסומת על פי הגדרתם בחוק; ההסכמה לתנאי שימוש אלה בעת פתיחת חשבון משתמש, מהווה הסכמה לקבלת הודעות פרסומת; המשתמש רשאי בכל עת, להודיע לחברה על הפסקת הסכמתו לקבלת הודעות פרסומת באמצעות לחיצה על הקישור היעודי בהודעה או באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה.

 1. הגבלת אחריות

  1. מובהר בזאת כי האפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, הנם, נכון למועד עריכת תנאי שימוש אלה, חלק מגרסה מוקדמת של שירותי החברה, ומבדיקת היתכנות טכנולוגית של השירותים הללו. לפיכך, יתכנו תקלות ו"באגים" בלתי צפויים ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנושא.

  2. מובהר, כי בשל היות האפליקציה, נכון ליום עריכת תנאי שימוש אלה, בבדיקת היתכנות טכנולוגית ועסקית, תהיה החברה רשאית לבצע, על דעת עצמה ובשיקול דעתה המוחלט, שינויים בזמינותה של המערכת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר עם זמינות המערכת, גם אם אי זמינותה נבע מהחלטה של החברה ולא מתקלה.

  3. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי האפליקציה והתכנים יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is), ללא התחייבות כלשהי מצד החברה, ובכלל זה כי האפליקציה והתכנים מתאימים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת.

  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור יצוין, כי צילומים המוצגים באפליקציה, וכן ערכים תזונתיים של ארוחות המוצעות באפליקציה, אינם מתיימרים להיות מדויקים. הצילומים נועדו לשם המחשה בלבד, והערכים התזונתיים מחושבים באופן בלתי מדויק, והחברה לא תהיה אחראית בכל מקרה סטייה מערכים אלו.

  5. החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באפליקציה או בתכנים המופצים באמצעותה; או בגין אי התאמת התכנים למצב הכושר הגופני של המשתמש, למצב בריאותו של המשתמש או לטעמו של המשתמש.

  6. מובהר, כי חלק משירותי החברה מסופקים בסיוע שירותים של צדדים שלישיים, ולפיכך תקלות בזמינותם יחייבו את החברה לפעול כמיטב יכולתה על מנת לאפשר את הזמינות, אך החברה לא תישא באחריות משפטית בגין אי זמינותם.

לפיכך, המשתמש באפליקציה או בתכנים לא יוכל להעלות כל טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על שירותים ו/או תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באפליקציה.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי החברה אינה מספקת שירותי אימון גופני, ייעוץ תזונה, טיפול רפואי או ייעוץ רפואי, ואינה מתחייבת על תוצאות או על התאמת התכנים למצבו של המשתמש. המשתמש מצהיר בזאת כי כל שימוש שיעשה באפליקציה הם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ושלו בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש, כי השימוש בתכני האפליקציה במקרה של פציעה קיימת, אימון בזמן היריון, אימון בזמן מחלה וכל תנאי אחר הספציפי למשתמש, עלול לסכן את המשתמש ואין לבצעו ללא היוועצות עם רופא.

 2. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתמש, כי השימוש באפליקציה אסור למשתמש שלא מלאו לו 16, וכי יש להתייעץ עם רופא לפני תחילת השימוש באפליקציה. בכל הקשור בהתאמת תפריטי מזון ו/או מתכונים על פי תשובות המשתמש, יובהר כי אין מדובר בהמלצה מקצועית, כי אם המלצה על תפריט מומלץ על פי התשובות שהזין המשתמש לשאלון, והצעות לארוחות העונות על פרמטרים אלו. התאמת התפריט למצבו הרפואי של המשתמש, למטרותיו התזונתיות וכיוצא באלו הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא מספקת יעוץ תזונתי, ועל המשתמש להתייעץ עם רופא, ובמידת הצורך עם יועץ תזונתי מוסמך. כמו כן, ככל שידוע למשתמש על רגישות רפואית ו/או אלרגיה למוצרי מזון כלשהם ו/או היסטוריה של הפרעות אכילה או כל מצב רפואי אחר העשוי להשפיע על שימושו בתפריט, על המשתמש להתייעץ עם רופא ו/או עם יועץ תזונתי מוסמך לפני שימושו בהתאמת תפריט המזון באפליקציה. כמו כן, החברה אינה מתיימרת לספק כל תוצאה ואין התחייבות כי בחירת תפריט על ידי המשתמש תביא לתוצאה כלשהי, לרבות תוצאה של ירידה במשקל ו/או שימורו.

 3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע המסופק באמצעות האפליקציה על ידי צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, נמסר כפי שהוא על-ידי ספקים שונים, והחברה אינה אחראית לאמיתות המידע או כל חלק ממנו.

 4. החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; החברה מבהירה, כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה במתן השירות; וכי אין לחברה שליטה על זמינות שירותים המסופקים ע"י צדדים שלישיים.

 5. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באפליקציה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות או תקלות כלשהן בחיבורו לרשת האינטרנט, לתשתיות או לרכיב תקשורת כלשהו, לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורן בספקי השירות או המידע, או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.

 6. החברה אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מחוסר יכולת להשתמש בשירותים המוצעים באפליקציה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא. החברה אינה אחראית לנזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באיזה מהשירותים המוצעים באפליקציה.

 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום של 1,000 ש"ח בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.

 1. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

  1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באפליקציה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

  2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באפליקציה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

  3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 2. הודעה על תוכן מפר

  1. החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בהסכם זה.

 3. קניין רוחני

  1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

  2. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באפליקציה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות תנאי שימוש אלו, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. תוכן השירותים וכן הורדת או העתקת תכנים מהאפליקציה מותרים אך ורק לשימוש אישי ושאינו מסחרי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הקרנה ו/או מתן אפשרות לצפיה בתכני האפליקציה באופן מסחרי ו/או בכל מקום ציבורי הנה אסורה ותהווה הפרה של תנאי שימוש אלה וכן של זכות היוצרים של החברה.

  3. הוראות סעיף ‏8 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

  4. המשתמש יהיה רשאי, אך לא חייב, להעלות תמונת פרופיל לאפליקציה. ככל שיבחר משתמש לעשות כן, מצהיר המשתמש כי הוא בעל זכויות היוצרים בתמונה וכי ישפה את החברה בגין כל תביעה מצדדים שלישיים בקשר עם זכויות היוצרים בתמונה, בהתאם להוראות סעיף 10 להלן.

 4. שינוי תנאים

  1. החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

  2. מועד השינוי האחרון של תנאי שימוש אלו מופיעים בראש המסמך, ובאחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה ומתי.

 5. שיפוי

  1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באפליקציה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

  2. המשתמש יהא אחראי לפצות ושפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים (לרבות תמונות פרופיל) על ידו שאינם אמת, לא-מדויקים, אינם בבעלותו, פוגעניים או המהווים עוולה או עבירה לפי הוראות כל דין.

  3. האמור בסעיף ‏10 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

 6. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

 

 

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 22.6.2022

אודות האפליקציה

פיטמאמא ("האפליקציה") היא אפליקציה, המאפשרת צפייה בתכנים שונים ובסרטוני הדרכת כושר גופני, בהתאמה למטרות המוגדרות על ידי המשתמשת.

מי אנחנו?

Fitsoo LLC (הרשומה במדינת קולורדו) ("החברה") היא היוצרת והמפעילה של האפליקציה ושל התכנים המופיעים בה ושאר השירותים המסופקים על-ידה (כולם ביחד – "השירותים").

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קראי אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

את מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: info@fitmama.com

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים.

מסמך זה נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי.

איזה מידע אנחנו אוספים?

 1. מידע אישי:

  1. שם פרטי ושם משפחה

  2. כתובת דואר אלקטרוני

  3. תמונה (אופציונלי על פי בחירת המשתמשת – באמצעות העלאת קובץ או העברה מרשת פייסבוק) כן

  4. גיל ותאריך לידה

  5. משקל שיוזן על ידי המשתמשת

  6. גובה שיוזן על ידי המשתמשת

  7. מטרות השימוש באפליקציה שיוזנו על ידי המשתמשת בטופס ייעודי (לרבות עדכון עמידה במטרות בהתאם לשימוש באפליקציה)

 2. מידע לא-אישי:

  1. מיקום

  2. אופן השימוש באפליקציה

מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

 1. מידע אישי

כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

 1. גישה ושימוש – כל מידע אישי שתמסרי לנו לשם השגת גישה לאחד או יותר מן השירותים, יכול לשמש אותנו בכדי לספק לך גישה או שימושיות לאותם שירותים, ולניטור השימוש שלך באותם השירותים.

 2. מטרות עסקיות של החברה – כל מידע אישי שתמסרי לנו, יכול לשמש אותנו בכדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנחנו מספקים, להבנה טובה יותר של המשתמשות, לזיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, ולניהול הכללי והשוטף של השירותים שלנו.

 3. מטרות מסוימות – כל מידע אישי שתמסרי לנו, למטרה מסוימת, יכול לשמש אותנו בקשר למימוש אותה מטרה.

 4. שיווק – כל מידע אישי שתמסרי לנו, יוכל לשמש אותנו בעתיד למטרות שיווקיות או פרסומיות, לרבות (אך לא רק( פניה אליך בנוגע לשירותים חדשים שיכולים לעניין אותך וכדומה.

 5. סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסיר לנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים.

 1. מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

 1. מידע אישי

אנחנו לא מתכוונים למכור את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישי – מבלי לתת לך הודעה מוקדמת – בתנאים הבאים:

 1. מחויבות על-פי חוק – בכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי על-פי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.

 2. מניעת עוולה או עבירה – בכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.

 3. מטרות עסקיות – ככל שנפתח את עסקינו, ייתכן שנרכוש או נמכור עסקים ונכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כל אירוע דומה, מידע אישי יכול להיות כלול במסגרת הנכסים המועברים. את מודעת ומסכימה כי כל מי שירכוש או ייכנס בנעלי החברה (או נכסיה), ימשיך להחזיק באותן זכויות בקשר למידע אישי ופרטיות, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.

 4. שיווק – אנחנו נוכל למסור מידע אישי לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהי מהמשתמשות בשירותים.

 5. סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסרי לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהי מהמשתמשות בשירותים.

 1. מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

אחסון ואבטחת מידע

אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחיני בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודיעי לנו מידית לכתובת הדואר האלקטרוני: ______________info@fitmama.com_, על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

תנאים אחרים

 1. שינוי תנאים

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות פרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באתר.

 1. דיוור ישיר

  1. ייתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות מסרונים או דואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

  2. השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: info@fitmama.com

 2. פרסומות של צדדים שלישיים

  1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי המשתמשת.

  2. יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במכשירך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.

 3. זכות למחיקה, תיקון והעברה

עומדת לרשותך הזכות לדרוש כי המידע האישי שלך יוסר, יתוקן או יועבר אליך ולפנות בבקשות נוספות בקשר עם המידע האישי שלך, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני מפורט ל: info@fitmama.com

 1. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

bottom of page